Zhihao Wang

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-8 of 8

Article

Delta-secretase-cleaved Tau antagonizes TrkB neurotrophic signalings, mediating Alzheimer's disease pathologies

by Jie Xiang; Zhihao Wang; Eun Hee Ahn; Xia Liu; Shan Ping Yu; Fredric P. Manfredsson; Ivette M. Sandoval; Gong Ju; Shenxi Wu; Keqiang Ye

2019

Article

C/EBP beta regulates delta-secretase expression and mediates pathogenesis in mouse models of Alzheimer's disease

by Zhihao Wang; Ke Gong; Xia Liu; Zhentao Zhang; Xiaoou Sun; Zheng Zachory Wei; Shan Ping Yu; Fredric P. Manfredsson; Ivette M. Sandoval; Peter F. Johnson; Jianping Jia; Jian-Zhi Wang; Keqiang Ye

2018

Article

Correction: C/EBP beta regulates delta-secretase expression and mediates pathogenesis in mouse models of Alzheimer's disease

by Zhihao Wang; Ke Gong; Xia Liu; Zhentao Zhang; Xiaoou Sun; Zheng Zachory Wei; Shan Ping Yu; Fredric P. Manfredsson; Ivette M. Sandoval; Peter F. Johnson; Jianping Jia; Jian-Zhi Wang; Keqiang Ye

2019