Yingwei Zhang

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-2 of 2

Article

Programming DNA Tube Circumference by Tile Offset Connection

by Yingwei Zhang; Xianhui Chen; Guangjie Kang; Ruizi Peng; Victor Pan; Ranjani Sundaresan; Pengfei Wang; Yonggang Ke

2019

Article

Reciprocal Regulation of Protein Kinase and Pyruvate Kinase Activities of Pyruvate Kinase M2 by Growth Signals

by Xueliang Gao; Haizhen Wang; Jenny J. Yang; Jing Chen; Jiang Jie; Liangwei Li; Yingwei Zhang; Zhi-Ren Liu

2013