Yujing Li

Contact Information:

Phone: 404-727-7564

Email: yli29@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Instructor

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 33

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Article

Genome-wide profiling of 5-formylcytosine reveals its roles in epigenetic priming

by Chun-Xiao Song; Keith E. Szulwach; Qing Dai; Ye Fu; Shi-Qing Mao; Li Lin; Craig Street; Yujing Li; Mickael Poidevin; Hao Wu; Juan Gao; Peng Liu; Lin Li; Guo-Liang Xu; Peng Jin; Chuan He

2013

Article

Coordination of Engineered Factors with TET1/2 Promotes Early-Stage Epigenetic Modification during Somatic Cell Reprogramming

by Gengzhen Zhu; Yujing Li; Fei Zhu; Tao Wang; Wensong Jin; Wei Mu; Wei Lin; Weiqi Tan; Wenqi Li; R. Craig Street; Siying Peng; Jian Zhang; Yue Feng; Stephen Warren; Qinmiao Sun; Peng Jin; Dahua Chen

2014

Article

A small molecule enhances RNA interference and promotes microRNA processing

by Ge Shan; Yujing Li; Junliang Zhang; Wendi Li; Keith E. Szulwach; Ranhui Duan; Mohammad A Faghihi; Ahmad M Khalil; Lianghua Lu; Zain Paroo; Anthony Chan; Zhangjie Shi; Qinghua Liu; Claes Wahlestedt; Chuan He; Peng Jin

2008

Subjects

Article

DICER1 and microRNA regulation in post-traumatic stress disorder with comorbid depression (vol 6, 10106, 2015)

by Aliza Wingo; Lynn Almli; Alicia Smith; Jennifer Stevens; Torsten Klengel; Monica Uddin; Yujing Li; Angela C. Bustamante; Adriana Lori; Nastassja Koen; Dan J. Stein; Allison E. Aiello; Karestan C. Koenen; Derek E. Wildman; Sandro Galea; Bekh Bradley-Davino; Elisabeth B. Binder; Peng Jin; Greg Gibson; Kerry Ressler

2016

Article

Molecular signatures associated with ZIKV exposure in human cortical neural progenitors

by Feiran Zhang; Christy Hammack; Sarah C. Ogden; Yichen Cheng; Emily M. Lee; Zhexing Wen; Xuyu Qian; Ha Nam Nguyen; Yujing Li; Bing Yao; Miao Xu; Tianlei Xu; Li Chen; Zhiqin Wang; Hao Feng; Wei-Kai Huang; Ki-jun Yoon; Chao Shan; Luoxiu Huang; Zhaohui Qin; Kimberly M. Christian; Pei-Yong Shi; Mingjinag Xu; Menghang Xia; Wei Zheng; Hao Wu; Hongjun Song; Hentli Tang; Guo-Li Ming; Peng Jin

2016

Article

5-hmC–mediated epigenetic dynamics during postnatal neurodevelopment and aging

by Keith E. Szulwach; Xuekun Li; Yujing Li; Chun-Xiao Song; Hao Wu; Qing Dai; Hasan Irier; Anup K Upadhyay; Marla Gearing; Allan I Levey; Aparna Vasanthakumar; Lucy A Godley; Qiang Chang; Xiaodong Cheng; Chuan He; Peng Jin

2011