Yujing Li

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 40

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Article

Molecular signatures associated with ZIKV exposure in human cortical neural progenitors

by Feiran Zhang; Christy Hammack; Sarah C. Ogden; Yichen Cheng; Emily M. Lee; Zhexing Wen; Xuyu Qian; Ha Nam Nguyen; Yujing Li; Bing Yao; Miao Xu; Tianlei Xu; Li Chen; Zhiqin Wang; Hao Feng; Wei-Kai Huang; Ki-jun Yoon; Chao Shan; Luoxiu Huang; Zhaohui Qin; Kimberly M. Christian; Pei-Yong Shi; Mingjinag Xu; Menghang Xia; Wei Zheng; Hao Wu; Hongjun Song; Hentli Tang; Guo-Li Ming; Peng Jin

2016

Article

5-hmC–mediated epigenetic dynamics during postnatal neurodevelopment and aging

by Keith E. Szulwach; Xuekun Li; Yujing Li; Chun-Xiao Song; Hao Wu; Qing Dai; Hasan Irier; Anup K Upadhyay; Marla Gearing; Allan I Levey; Aparna Vasanthakumar; Lucy A Godley; Qiang Chang; Xiaodong Cheng; Chuan He; Peng Jin

2011

Article

Integrating 5-Hydroxymethylcytosine into the Epigenomic Landscape of Human Embryonic Stem Cells

by Keith E. Szulwach; Xuekun Li; Yujing Li; Chun-Xiao Song; Ji Woong Han; Sangsung Kim; Sandeep Namburi; Karen Hermetz; Julie J. Kim; Katie Rudd; Young-sup Yoon; Bing Ren; Chuan He; Peng Jin

2011

Article

Coordination of Engineered Factors with TET1/2 Promotes Early-Stage Epigenetic Modification during Somatic Cell Reprogramming

by Gengzhen Zhu; Yujing Li; Fei Zhu; Tao Wang; Wensong Jin; Wei Mu; Wei Lin; Weiqi Tan; Wenqi Li; R. Craig Street; Siying Peng; Jian Zhang; Yue Feng; Stephen Warren; Qinmiao Sun; Peng Jin; Dahua Chen

2014

Article

Ten-eleven translocation 2 interacts with forkhead box O3 and regulates adult neurogenesis

by Xuekun Li; Bing Yao; Li Chen; Yunhee Kang; Yujing Li; Yujing Cheng; Liping Lin; Li Lin; Zhiqin Wang; Mengli Wang; Feng Pan; Qing Dai; Wei Zhang; Hao Wu; Qiang Shu; Zhaohui Qin; Chuan He; Mingjiang Xu; Peng Jin

2017

Article

Ten-eleven translocation protein 1 modulates medulloblastoma progression

by Anna Kenney; Robert Castellino; Paula Vertino; Emily Allen; Peng Jin; Erwin Van Meir; Yujing Li; Dan Zhu; Benjamin Barwick; Karen Conneely; Yunhee Kang; H Kim; L Chen; L Lin; ND Johnson; MH Robinson; L McSwain; X Yuan; X Liao; J Zhao; Z Zhang; Q Shu; J Chen

2021