Yonggang Ke

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 28

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Article

Building Large DNA Bundles via Controlled Hierarchical Assembly of DNA Tubes

by Yunlong Zhang; Donglei Yang; Pengfei Wang; Yonggang Ke

2023

Article

Complex wireframe DNA nanostructures from simple building blocks

by Wen Wang; Silian Chen; Byoungkwon An; Kai Huang; Tanxi Bai; Mengyuan Xu; Gaëtan Bellot; Yonggang Ke; Ya Xiang; Bryan Wei

2019

Article

Programmable Multivalent DNA-Origami Tension Probes for Reporting Cellular Traction Forces

by Palash K. Dutta; Yun Zhang; Aaron Blanchard; Chenghao Ge; Muaz Rushdi; Kristin Weiss; Cheng Zhu; Yonggang Ke; Khalid Salaita

2018

Article

A bistable and reconfigurable molecular system with encodable bonds

by Chunyang Zhou; Donglei Yang; Sebastian Sensale; Pranav Sharma; Dongfang Wang; Lei Yu; Gaurav Arya; Yonggang Ke; Pengfei Wang

2022

Article

Reconfigurable Three-Dimensional Gold Nanorod Plasmonic Nanostructures Organized on DNA Origami Tripod

by Pengfei Zhan; Palash K. Dutta; Pengfei Wang; Gang Song; Mingjie Dai; Shu-Xia Zhao; Zhen-Gang Wang; Peng Yin; Wei Zhang; Baoquan Ding; Yonggang Ke

2017

Article

Recent Advances in DNA Origami-Engineered Nanomaterials and Applications

by Pengfei Zhan; Andreas Peil; Qiao Jiang; Dongfang Wang; Shikufa Mousavi; Qiancheng Xiong; Qi Shen; Yingxu Shang; Baoquan Ding; Chenxiang Lin; Yonggang Ke; Na Liu

2023

Article

Mechanically Triggered Hybridization Chain Reaction

by Yuxin Duan; Roxanne Glazier; Alisina Bazrafshan; Yuesong Hu; Sk Aysha Rashid; Brian Petrich; Yonggang Ke; Khalid Salaita

2021

Article

Programmable Site-Specific Functionalization of DNA Origami with Polynucleotide Brushes

by Yunqi Yang; Qinyi Lu; Chao-Min Huang; Hongji Qian; Yunlong Zhang; Sonal Deshpande; Gaurav Arya; Yonggang Ke; Stefan Zauscher

2021

Article

Cooperative binding of T cell receptor and CD4 to peptide-MHC enhances antigen sensitivity

by Muaz N Rushdi; Victor Pan; Kaitao Li; Hyun-Kyu Choi; Stefano Travaglino; Jinsung Hong; Fletcher Griffitts; Pragati Agnihotri; Roy A Mariuzza; Yonggang Ke; Cheng Zhu

2022

Article

DNA origami single crystals with Wulff shapes

by Yong Wang; Lizhi Dai; Zhiyuan Ding; Min Ji; Jiliang Liu; Hang Xing; Xiaoguo Liu; Yonggang Ke; Chunhai Fan; Peng Wang; Ye Tian

2021