Xi Erick Lin PhD

Contact Information:

Phone: 404-727-3723

Email: xlin2@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: Otolaryngology:Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 37

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Article

Deoxygedunin, a Natural Product with Potent Neurotrophic Activity in Mice

by Sung-Wuk Jang; Xia Liu; Chi Bun Chan; Stefan A. France; Iqbal Sayeed; Wenxue Tang; Xi Erick Lin; Ge Xiao; Raul Andero; Qiang Chang; Kerry Ressler; Keqiang Ye

2010

Subjects

Article

The spatial distribution pattern of Connexin26 expression in supporting cells and its role in outer hair cell survival

by Sen Chen; Kai Xu; Le Xie; Hai-Yan Cao; Xia Wu; An-Na Du; Zu-Hong He; Xi Lin; Yu Sun; Wei-Jia Kong

2018

Article

Cilia distribution and polarity in the epithelial lining of the mouse middle ear cavity.

by Wenwei Luo; Hong Yi; Jeannette Taylor; Jian-dong Li; Fanglu Chi; Norman Todd Jr.; Xi Lin; Dongdong Ren; Ping Chen

2017

Subjects

Article

Novel Compound Heterozygous Mutations in MYO7A Associated with Usher Syndrome 1 in a Chinese Family

by Xue Gao; Guo-Jian Wang; Yong-Yi Yuan; Feng Xin; Ming-Yu Han; Jingqiao Lu; Hui Zhao; Fei Yu; Jin-Cao Xu; Mei-Guang Zhang; Jiang Dong; Xi Erick Lin; Pu Dai

2014