Xiao-Jiang Li

Contact Information:

Phone: 404-727-3290

Email: xli2@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 21-30 of 51

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Article

Loss of huntingtin-associated protein 1 impairs insulin secretion from pancreatic β-cells

by Austin Cape; Xingxing Chen; Chuan-En Wang; Ashley O’Neill; Yung-Feng Lin; Jun He; Xing-Shun Xu; Hong Yi; He Li; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2012