Ronghua Li

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 11

  1. 1
  2. 2

Article

Biochemical Evidence for a Nuclear Modifier Allele (A10S) in TRMU (Methylaminomethyl-2-thiouridylate-methyltransferase) Related to Mitochondrial tRNA Modification in the Phenotypic Manifestation of Deafness-associated 12S rRNA Mutation

by Feilong Meng; Xiaohui Cang; Yanyan Peng; Ronghua Li; Zhengyue Zhang; Fushan Li; Qingqing Fan; Anna S. Guan; Nathan Fischel-Ghosian; Xiaoli Zhao; Min-Xin Guan

2017

Article

Mitochondrial transfer RNAMet 4435A>G mutation is associated with maternally inherited hypertension in a Chinese pedigree.

by Yuqi Liu; Ronghua Li; Zongbin Li; Xin-Jian Wang; Li Yang; Shiwen Wang; Min-Xin Guan

2009

Article

A novel mitochondrial tRNA(Val) T1658C mutation identified in a CPEO family

by Naihong Yan; Shuping Cai; Bo Guo; Yi Mou; Jing Zhu; Jun Chen; Ting Zhang; Ronghua Li; Xuyang Liu

2010

Article

Zika virus directly infects peripheral neurons and induces cell death

by Yohan Oh; Feiran Zhang; Yaqing Wang; Emily M. Lee; In Young Choi; Hotae Lim; Fahimeh Mirakhori; Ronghua Li; Luoxiu Huang; Tianlei Xu; Hao Wu; Cui Li; Cheng-Feng Qin; Zhexing Wen; Qing-Feng Wu; Hengli Tang; Zhiheng Xu; Peng Jin; Hongjun Song; Guo-li Ming; Gabsang Lee

2017

Article

Frequency and spectrum of mitochondrial 12S rRNA variants in 440 Han Chinese hearing impaired pediatric subjects from two otology clinics

by Zhisen Shen; Jing Zheng; Bobei Chen; Guanghua Peng; Ting Zhang; Shasha Gong; Yi Zhu; Chuqin Zhang; Ronghua Li; Li Yang; Jianjin Zhou; Ting Cai; Lihua Jin; Jianxin Lu; Min-Xin Guan

2011

Article

Maternally transmitted late-onset non-syndromic deafness is associated with the novel heteroplasmic T12201C mutation in the mitochondrial tRNAHis gene

by Ronghua Li; X Yan; X Wang; Z Wang; S Sun; G Chen; Y He; JQ Mo; P Jiang; Q Lin; M Sun; Y Bai; J Zhang; Y Zhu; J Lu; Q Yan; M-X Guan

2011

Article

Maternally Inherited Essential Hypertension Is Associated With the Novel 4263A>G Mutation in the Mitochondrial tRNAIle Gene in a Large Han Chinese Family

by Ronghua Li; S Wang; A Fettermann; Y Qian; Y Liu; X Wang; A Zhou; JQ Mo; L Yang; P Jiang; A Taschner; W Rossmanith; M-X Guan

2011

Article

A novel mitochondrial tRNA(Val) T1658C mutation identified in a CPEO family

by Naihong Yan; Shuping Cai; Bo Guo; Yi Mou; Jing Zhu; Jun Chen; Ting Zhang; Ronghua Li; Xuyang Liu

2010