Qiang Zhang

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 21

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Article

Flutamide Induces Hepatic Cell Death and Mitochondrial Dysfunction via Inhibition of Nrf2-Mediated Heme Oxygenase-1

by Li Zhang; Jiabin Guo; Qiang Zhang; Wei Zhou; Jin Li; Jian Yin; Lan Cui; Tingfen Zhang; Jun Zhao; Paul L. Carmichael; Alistair Middleton; Shuangqing Peng

2018

Article

Effects of Cyanobacterial Harmful Algal Bloom Toxin Microcystin-LR on Ovarian Follicle Maturation and Ovulation in Mice

by Yingzheng Wang; Pawat Pattarawat; Eunchong Kim; Delong Zhang; Mingzhu Fang; Elizabeth A Jannaman; Ye Yuan; Saurabh Chatterjee; Ji-Yong Julie Kim; Geoffrey I Scott; Qiang Zhang; Shuo Xiao

2023

Article

A closed vitrification system enables a murine ovarian follicle bank for high-hroughput ovotoxicity screening, which identifies endocrine disrupting activity of microcystins

by Yingzheng Wang; Jingshan Xu; Jessica E Stanley; Murong Xu; Bryan W Brooks; Geoffrey Scott; Saurabh Chatterjee; Qiang Zhang; Mary B Zelinski; Shuo Xiao

2020

Article

Recent Developments in Shape-Controlled Synthesis of Silver Nanocrystals

by Xiaohu Xia; Jie Zeng; Qiang Zhang; Christine H. Moran; Younan Xia

2012

Article

Is Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 a Target for the Intervention of Cytokine Storms?

by Zihang Liu; Panpan Deng; Shengnan Liu; Yiying Bian; Yuanyuan Xu; Qiang Zhang; Huihui Wang; Jingbo Pi

2023