Peng Jin PhD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 115

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...

Article

5-hmC–mediated epigenetic dynamics during postnatal neurodevelopment and aging

by Keith E. Szulwach; Xuekun Li; Yujing Li; Chun-Xiao Song; Hao Wu; Qing Dai; Hasan Irier; Anup K Upadhyay; Marla Gearing; Allan I Levey; Aparna Vasanthakumar; Lucy A Godley; Qiang Chang; Xiaodong Cheng; Chuan He; Peng Jin

2011

Article

Genome-wide alteration of 5-hydroxymenthylcytosine in a mouse model of Alzheimer's disease

by Liqi Shu; Wenjia Sun; Liping Li; Zihui Xu; Li Lin; Pei Xie; Hui Shen; Luoxiu Huang; Qi Xu; Peng Jin; Xuekun Li

2016

Article

Cell-type-specific profiling of human cellular models of fragile X syndrome reveal PI3K-dependent defects in translation and neurogenesis

by Stephen Warren; Gary Bassell; Peng Jin; Ying Zhou; Chadwick Hales; Zhexing Wen; Zachary McEachin; N Raj; W Harousseau; F Zhang; ME Merritt-Garza; JM Taliaferro; M Kalinowska; SG Marro; E Berry-Kravis; MW Wolf-Ochoa; V Martinez-Cerdeno; M Wernig; L Chen; E Klann

2021

Article

Integrating 5-Hydroxymethylcytosine into the Epigenomic Landscape of Human Embryonic Stem Cells

by Keith E. Szulwach; Xuekun Li; Yujing Li; Chun-Xiao Song; Ji Woong Han; Sangsung Kim; Sandeep Namburi; Karen Hermetz; Julie J. Kim; Katie Rudd; Young-sup Yoon; Bing Ren; Chuan He; Peng Jin

2011

Article

Retrotransposon activation contributes to fragile X premutation rCGG-mediated neurodegeneration

by Huiping Tan; Abrar Qurashi; Mickael Poidevin; David L. Nelson; He Li; Peng Jin

2012

Article

Coordination of Engineered Factors with TET1/2 Promotes Early-Stage Epigenetic Modification during Somatic Cell Reprogramming

by Gengzhen Zhu; Yujing Li; Fei Zhu; Tao Wang; Wensong Jin; Wei Mu; Wei Lin; Weiqi Tan; Wenqi Li; R. Craig Street; Siying Peng; Jian Zhang; Yue Feng; Stephen Warren; Qinmiao Sun; Peng Jin; Dahua Chen

2014