Li Xiong

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-9 of 9

Article

Differentially private distributed logistic regression using private and public data

by Zhanglong Ji; Xiaoqian Jiang; Shuang Wang; Li Xiong; Lucila Ohno-Machado

2014

Article

Privacy Preserving RBF Kernel Support Vector Machine

by Haoran Li; Li Xiong; Lucila Ohno-Machado; Xiaoqian Jiang

2014

Article

MultiFusionNet: Atrial Fibrillation Detection With Deep Neural Networks.

by Luan Tran; Yanfang Li; Luciano Nocera; Cyrus Shahabi; Li Xiong

2020

Subjects

Article

Protecting genomic data analytics in the cloud: state of the art and opportunities

by Haixu Tang; Xiaoqian Jiang; Xiaofeng Wang; Shuang Wang; Heidi Sofia; Dov Fox; Kristin Lauter; Bradley Malin; Amalio Telenti; Li Xiong; Lucila Ohno-Machado

2016

Article

The Glycolytic Inhibitor 2-Deoxyglucose Activates Multiple Prosurvival Pathways through IGF1R

by Diansheng Zhong; Li Xiong; Tongrui Liu; Xiuju Liu; Xiangguo Liu; Jing Chen; Shi-Yong Sun; Fadlo Khuri; Yaping Zong; Qinghua Zhou; Wei Zhou

2009

Article

SHARE: system design and case studies for statistical health information release

by James Gardner; Li Xiong; Yonghui Xiao; Jingjing Gao; Andrew Post; Xiaoqian Jiang; Lucila Ohno-Machado

2013