Li Wang

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-7 of 7

Article

Alogliptin improves survival and health of mice on a high-fat diet

by Biao Zhu; Yixiang Li; Lingwei Xiang; Jiajia Zhang; Li Wang; Bei Guo; Minglu Liang; Long Chen; Lin Xiang; Jing Dong; Min Liu; Wen Mei; Huan Li; Guangda Xiang

2019

Article

Deciphering the preference and predicting the viability of circular permutations in proteins

by Wei-Cheng Lo; Tian Dai; Yen-Yi Liu; Li-Fen Wang; Jenn-Kang Hwang; Ping-Chiang Lyu

2012

Article

Intestinal Surgery Contributes to Acute Cerebellar Ataxia Through Gut Brain Axis

by Jie Yu; Yuanming Fan; Li Wang; Yanjuan Huang; Jingyi Xia; Le Ding; Chun-Feng Wu; Xiaopeng Lu; Gaoxiang Ma; Samuel Kim; Guo Zheng; Hu Guo; Gang Zhang

2019