Kuai Yu

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 14

  1. 1
  2. 2

Article

ADF/cofilin-mediated actin dynamics regulate AMPA receptor trafficking during synaptic plasticity

by Jiaping Gu; Chi Wai Lee; Yanjie Fan; Daniel Komlos; Xin Tang; Chicheng Sun; Kuai Yu; Criss Hartzell Jr.; Gong Chen; James R. Bamburg; James Zheng

2010

Article

Characterization of Cardiac Anoctamin1 Ca2+-Activated Chloride Channels and Functional Role in Ischemia-Induced Arrhythmias

by Zhen Ye; Ming-Ming Wu; Chun-Yu Wang; Yan-Chao Li; Chang-Jiang Yu; Yuan-Feng Gong; Jun Zhang; Qiu-Shi Wang; Bin-Lin Song; Kuai Yu; Criss Hartzell Jr.; Dayue Darrel Duan; Dan Zhao; Zhi-Ren Zhang

2015

Article

Identification of a lipid scrambling domain in ANO6/TMEM16F.

by Kuai Yu; Jarred M Whitlock; Kyleen Lee; Eric Ortlund; Yuan Yuan Cui; Harrison Hartzell Jr.

2015

Article

Bestrophin-2 mediates bicarbonate transport by goblet cells in mouse colon

by Kuai Yu; Rafael Lujan; Alan Marmorstein; Sherif Gabriel; Criss Hartzell Jr.

2010