Jimmy Ma

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Work 1 of 1

Article

Combination of Anti-HER3 Antibody MM-121/SAR256212 and Cetuximab Inhibits Tumor Growth in Preclinical Models of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

by Ning Jiang; Dongsheng Wang; Zhongliang Hu; Hyung Ju C. Shin; Guoqing Qian; Aminur Rahman; Hongzheng Zhang; A R M Ruhul Amin; Sreenivas Nannapaneni; Xiaojing Wang; Zhengjia Chen; Gabriela Garcia; Gavin MacBeath; Dong Shin; Fadlo Khuri; Jun Ma; Georgia Chen; Nabil F Saba

2014