Hong Li

Contact Information:

Email: hong.li@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Assoc Professor

SOM: Hum Gen: Medical Genetics

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-6 of 6

Article

The Effects of a Single Oral Dose of Pyridoxine on Alpha-Aminoadipic Semialdehyde, Piperideine-6-Carboxylate, Pipecolic Acid, and Alpha-Aminoadipic Acid Levels in Pyridoxine-Dependent Epilepsy

by Junjuan Wang; Jiao Xue; Pan Gong; Minhang Wu; Wenshuang Yang; Shiju Jiang; Ye Wu; Yuwu Jiang; Yuehua Zhang; Tatiana Yuzyuk; Hong Li; Zhixian Yang

2019

Article

Simultaneous quantification of alpha-aminoadipic semialdehyde, piperideine-6-carboxylate, pipecolic acid and alpha-aminoadipic acid in pyridoxine-dependent epilepsy

by Jiao Xue; Junjuan Wang; Pan Gong; Minhang Wu; Wenshuang Yang; Shiju Jiang; Ye Wu; Yuwu Jiang; Yuehua Zhang; Tatiana Yuzyuk; Hong Li; Zhixian Yang

2019