Emily Allen

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 30

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Article

Ten-eleven translocation protein 1 modulates medulloblastoma progression

by Anna Kenney; Robert Castellino; Paula Vertino; Emily Allen; Peng Jin; Erwin Van Meir; Yujing Li; Dan Zhu; Benjamin Barwick; Karen Conneely; Yunhee Kang; H Kim; L Chen; L Lin; ND Johnson; MH Robinson; L McSwain; X Yuan; X Liao; J Zhao; Z Zhang; Q Shu; J Chen

2021

Article

Rare variants in MYH15 modify amyotrophic lateral sclerosis risk

by Hyerim Kim; Junghwa Lim; Han Bao; Bin Jiao; Se Min Canon; Michael Epstein; Keqin Xu; Jie Jiang; Janani Parameswaran; Yingjie Li; Kenneth Moberg; John E. Landers; Christina Fournier; Emily Allen; Jonathan D. Glass; Thomas Wingo; Peng Jin

2019

Article

Expansion of Human-Specific GGC Repeat in Neuronal Intranuclear Inclusion Disease-Related Disorders

by Yun Tian; Jun-Ling Wang; Wen Huang; Sheng Zeng; Bin Jiao; Zhen Liu; Zhao Chen; Yujing Li; Ying Wang; Hao-Xuan Min; Xue-Jing Wang; Yong You; Ru-Xu Zhang; Xiao-Yu Chen; Fang Yi; Ya-Fang Zhou; Hong-Yu Long; Chao-Jun Zhou; Emily Graves Allen; Peng Jin

2019

Article

Development of Chinese genetic reference panel for Fragile X Syndrome and its application to the screen of 10,000 Chinese pregnant women and women planning pregnancy

by Fei Gao; Wen Huang; Yanjun You; Jie Huang; Juan Zhao; Jin Xue; Huaixing Kang; Yingbao Zhu; Zhengmao Hu; Emily Allen; Peng Jin; Kun Xia; Ranhui Duan

2020

Article

An Examination of the Relationship between Hotspots and Recombination Associated with Chromosome 21 Nondisjunction

by Tiffany Renee Oliver; Candace D. Middlebrooks; Stuart W. Tinker; Emily Allen; Lora Bean; Ferdouse Begum; Eleanor Feingold; Reshmi Chowdhury; Vivian Cheung; Stephanie Sherman

2014