Dongsheng Wang MD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 47

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Article

6-Phosphogluconate dehydrogenase links oxidative PPP, lipogenesis and tumour growth by inhibiting LKB1-AMPK signalling

by Ruiting Lin; Shannon Elf; Changliang Shan; Hee-Bum Kang; Quanjiang Ji; Lu Zhou; Taro Hitosugi; Liang Zhang; Shuai Zhang; Jae Ho Seo; Jianxin Xie; Meghan Tucker; Ting-Lei Gu; Jessica Sudderth; Lei Jiang; Matthew Mitsche; Ralph J. DeBerardinis; Shaoxiong Wu; Yuancheng Li; Hui Mao; Peng R. Chen; Dongsheng Wang; Georgia Chen; Selwyn Hurwitz; Sagar Lonial; Martha Arellano; Hanna Khoury; Fadlo Khuri; Benjamin H. Lee; Qunying Lei; Daniel Brat; Keqiang Ye; Titus J. Boggon; Chuan He; Su Kang; Jun Fan; Jing Chen

2015