Douglas Eaton

Contact Information:

Phone: 404-727-4533

Email: deaton@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Consulting Professor of Medicine

SOM: Medicine: Nephrology

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 28

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Article

Pendrin Modulates ENaC Function by Changing Luminal HCO3−

by Vladimir Pech; Truyen D. Pham; Seongun Hong; Alan M. Weinstein; Kathryn B. Spencer; Billy Jean Duke; Eric Walp; Young Hee Kim; Roy Sutliff; Hui-Fang Bao; Douglas C Eaton; Susan M Wall

2010

Article

Rituximab inhibits Kv1.3 channels in human B lymphoma cells via activation of FcyRIIB receptors

by Li-Hua Wang; Ning Wang; Xiao-Yu Lu; Bing-Chen Liu; Murali K. Yanda; John Z. Song; Helena M. Dai; Yu-Liang Sun; Hui-Fang Bao; Douglas C Eaton; Heping Ma

2012

Article

Lovastatin attenuates effects of cyclosporine A on tight junctions and apoptosis in cultured cortical collecting duct principal cells

by Bing-Chen Liu; Xiang Song; Xiao-Yu Lu; Charles Z. Fang; Shi-Peng Wei; Abdel A. Alli; Douglas C Eaton; Bao-Zhong Shen; Xue-Qi Li; Heping Ma

2013